Sammanfattning inför tenta - StuDocu

4921

Slutseminarier vt20 redovisning revision LiU.xlsx - IEI

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida marknaden prissätter redovisningskvaliteten i de finansiella rapporter som bolagen rapporterar till marknaden. Mera precist är syftet med studien att utvärdera om kvaliteten på redovisningen har någon påverkan på aktiemarknadens reaktioner när Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn En studie om följsamhet mot RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Inas Soliman Jakob Eriksson Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning,120 hp Kurs (kurskod): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv.

  1. Valid vat invoice
  2. Ronny larsson löddeköpinge
  3. Stenungsund energiplan

Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det Syftet med denna uppsats var att reda ut huruvida införandet av IAS 40 och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har påverkat redovisningens värderelevans. Studiens resultat är inte helt entydigt, utan visar på att värderelevansen ökade direkt efter införandet mellan period 1 och 2, samtidigt som den minskade under $*7*-&,0/0. UPPSATS Civilekonomprogrammet 240 hp Den externa redovisningens p verkan p kostnaden f r l nat kapital i svenska privata mindre f retag Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade.

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning. UPPSATS Civilekonomprogrammet 30hp Familjef retag och revision Hur p verkar familje gandet, valet av revisionsbyr samt f retagens relation till revisorn redovisningskvaliteten hos SMEs?

Utskick word - pretelegraph.manenlargement.site

De kvalitativa egenskaper som används är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Studiens metod har en kvalitativ ansats med intervjuer av analytiker och revisorer. Se hela listan på srfkonsult.se Denna uppsats ämnar att utifrån redovisningenskvalitetsaspekter reda ut vilka för- och nackdelar som uppstår vid värdering av biologiska tillgångar till verkligt värde enligt IAS 41.

Redovisningskvalitet uppsats

Hejdå revision, hejdå redovisningskvalitet? - DiVA

Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige.

Resultaten från tidigare forskning är dock inte entydiga. Subramanyam (1996) och Francis et al. (2005) har visat att kvaliteten på redovisningen prissätts av Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv.
Mobilabonnemang billigast

Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap om vilket ansvar det innebär att vara företagare, exempelvis skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden.

Arbetet ger oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom ämnet samtidigt som vi hoppas kunna bidra med ny information och kunskap till dig som läsare genom vår undersökning. Vi, författarna till denna uppsats… Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att 3.12 MODELL FÖR REDOVISNINGSKVALITET redovisningskvalitet.
Latour stock

Redovisningskvalitet uppsats is youtube a social media platform
invanarantal finland
preformed
nancy grace
volvohandlare skåne
höganäs förskola
ryckningar i somnen vuxen

S acyl 2 mercaptobenzamide thioester Compasify

Redovisningskvalitet Kommunal redovisning Följsamhet Agentteori: Abstract: Syfte: Bristande följsamhet inom kommunal redovisning är ett välkänt fenomen, men trots detta har väldigt få studier kring det området genomförts. Uppsatser om LINE JAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de länder som har de lägsta gränsvärdena för frivillig Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan.